19150109 - Från landsbygden. Helvi.

Från landsbygden.

HELVI, 7 jan.
Kommunalstämman här valde till revisorer att granska kommunalkassans räkenskaper skoll. A. Mörrby och C. G. Carlsson i Viflings, till revisorer af magasinskassans räkenskaper M. Mattsson i, L:a Ihre och J. Wikström i Norrggärda samt till revisorer af kreatursdeläareföreningens räkenskaper C. G. Carlsson och Carl Franzén. Till ordförande i kommunalstämman för 4 år omvaldes skollärare A. Mörrby och till vice ordf. C.
G. Carlsson i Viflings.
Ordförande i kommunal- och fattigvårdsnämderna för 4 år efter handl. Adolf Falk, som undanbedt sig omval, blef hemmansägaren Aug. Klintbom i Längers och till vice ordf. valdes kassör Sigfrid Johansson å Lörje. Till ledamöter i nämderna för fyra år omvaldes Karl Sundgren i Stengrinda och nyvaldes verkmästare L. E. Eriksson i Nystugu.
Med anledning af före ordföranden Adolf Falks afsägelse samt frånträdande af de befattningar han under 16 år innehaft uttryckte stämmans ordf. till hr Falk socknens tacksamhet för det förtjänstfulla arbete han under de gångna åren nedlagt i sitt ansvarsfulla kommunala värt under ständigt växande förtroende från församlingens sida.
Ett liknande tack riktades äfven åt nu afgående nämdledamoten Aug. Lundin i Sudergårda som äfven plikttroget fylt sin post under sexton år.
Till ordf. i magasinsdirektionen för fyra år omvaldes Emil Lundin i Stora Ihre, och till ledamot i samma direktion för samma tid valdes Carl Franzén i Norrgårda, som jämväl omvaldes till brandstodsuppbördsman för fyra år. Ledamöter i nämden för samma tid blefvo Wikström i Norrgårda, H. Engborg i Kyrkebols, Karl Klasson i Norrgårda och A. Klaudelin i Kännungs. Till kronfjärdingsman omvaldes J. Wikström i Norrgårda, och till ordförande i Kreatursdelegareföreningen valdes för två år Arvid Klaudelin i Kännungs och till ledamöter för samma tid Gustaf Nordgren Kyrkebols och Emil Karlsson i Sudergårda. Ledamöter i taxeringsnämden blefvo slutligen förvaltare Lantz å Lörje samt hrr Karl Sundgren i Stengrinda och I. P. Granqvist i Sudergårda.Gotlands Allehanda
Lördagen 9 januari 1915
N:r 6