19150201 - Lönetillskott till vikarier

Lönetillskott till vikarier

å vissa vakanssatta tjänster. K. m:t har medgifvit, att till de extra ordinarie prästmän, som äro eller varda förordnade att uppehålla nedannämda vakanssatta prästerliga tjänster, må, utöfver hvad i sådant hänseende förut kan vara dem tilllagdt, utgå här nedan angifna belopp, nämligen till vice pastorn i Atlingbo pastorat 400 kr. och till vice komministern i Fardhems pastorat 325 kr.Gotlands Allehanda
Måndagen 1 Februari 1915
N:r 25