19150202 - Stor Auktion

Stor Auktion

den 9 och 10 nästkommande februari, bägge dagarna från kl. 10 f. m., A Rone gård i Rone socken pr. Autsarfve.
På grund af arrendets öfverlåtande försäljas genom offentlig auktion samtliga lefvande och döda inventarier såsom Hästar: 21 stycken såväl tyngre som lättare; Nötkreatur: 90 stycken, hvaraf ett flertal dels R. S. B., dels berättigade till inträda i förberedande ratb. jämte ett flertal rena syrshiredjur. Tjuren Arne, 4 år, rstb., premierad med två första pris och hederspris.
Döda inventarier såsom Munktells 3½ fot tröskverk jämte lokomobil använda en kortare tid, själfbindare, tre själfafläggare, tre slåttermaskiner, såningsmaskiner, hästräfsor, plogar, harfvar, kultivatorer, afluckrare m. m., vagnar och källrar, arbetsselar, tornistrar m. fl. stallinventarier, droska, char å banc. gigg, stångselar, giggsele. sadel m. m.; snickare- och smedverktyg, af alla slag; magasinsinventarier såsom kakkross, vågar, tomsäckar m. m., 150,000 kg. korn, dugligt till utsäde, cirka 300,000 kg. rotfrukter, ett mindre parti hö och halm.
Rotfrukter, spanmål och hö levereras kostnadsfritt Autsarfve järnvägsstation.
Nötkreatur och hästar kunna efter vidare öfverenskommelse få kvarstå till 14 nästkommande mars.
Säkra kände inropare erhålla betalningsanstånd till 1 nästkommande oktober.
Hemse den 19 januari 1915.
Emil Eneman.
obs.! Hästar och döda inventarier säljas första dagen och matkreaturen andra dagen.Gotlands Allehanda
Tisdagen 2 Februari 1915
N:r 26