19150212 - Domkapitlet har bifallit

Domkapitlet har bifallit

en från pastorsämbetet i Hafdhem inkommen anhållan, att Hafdhems och Näs församlingar jämväl under år 1915 måtte    sammanlysas till gemensam högmässogudstjänst i sådan utsträckning och för sådant ändamål, som omförmäles i 1907 års prästmötesberednings protokoll §1 mom. 6.Gotlands Allehanda
Fredagen 12 februari 1915
N:r 35