19150222 - Kriget.

Kriget.
 
Nordsjöspärrningen och dess följder.
Nordsjön tryggare än någonsin under kriget!
Få underrättelser föreligga hittills om några verkningar af tyskarnas tilläntnade undervattenskrig i Nordsjön. Ett Reutertelegram från London meddelar härom:
Såsom det officiella tyska meddelandet af 4 februari tillkännagifvit, började Tysklands blockad, af Storbritannien i torsdags. Den första dagen slutade emellertid såsom den började. Intet ovanligt tilldrog sig, de brittiska hamnarna och den brittiska handelsmarinen vore fullständigt oberörda. Det största lugn och den största tillförsikt var förhärskande i de stora hamnarna i Liverpool, där man, efter det yttre att döma, nästan tycktes ha glömt bort, att det var den vida och bredt utropade blockadens första dag. De stora oceanångarne gingo upp och ned på Mersey, lossade och lastade, togo upp och lämnade af passagerare och post. Vid Tyne på nordöstra kusten var förhållandet det samma. Sjöfarten fortsatte utan någon förändring.
En högre tjänsteman har efter en tur längs kusten förklarat, att Nordsjön var mera trygg för sjöfarten än den någonsin varit sedan krigsutbrottet. På hamnkontoret i London meddelar man, att man icke mottagit någon underrättelse om att fartyg hållits kvar, eller att sjömän visat några teoken till obenägenhet att afsegla. Alla de stora linjernas turer fortsätta som vanligt. Icke en enda tur har instälts frun Clyde, där arbetet i dockorna fortgår som vanligt.
 
Kritiskt mellan Tyskland och Amerika.
Enligt Washingtontelegram betecknas förhållandet mellan Amerika och Tyskland såsom ganska kritiskt. Inom regeringskretsar anser man, att Förenta staterna omöjligen kunn taga något steg tillbaka, och krisen inträder i samma ögonblick som det första öfvergreppet göres gent emot något amerikanskt fartyg eller någon
amerikansk medborgare.
Marinstatssekreteraren Daniel lär ha förklarat, att Förenta staterna icke ämna gå in på den i den tyska svarsnoten framstälda tanken på att låta amerikanska krigsfartyg ledsaga de amerikanska handelsfartygen, som gå öfver Atlanten. De amerikanska fartygen komma helt lugnt att fortsätta att gå genom krigszonen. Så har en amerikansk linjeångare a£gått från Köbenhavn med 400 passagerare ombord och tagit den vanliga vägen. Tyskland har genom denn upplysning fått en vink, att det kan anfalla, i fall det vågar.
Man tror i Paris, att tyska regeringen har gifvit sina undervattensbåtar hemlig order att ej angripa amerikanska fartyg inom krigszonen. Denna tro lär dock näppeligen visa sig hållbar.
Daily Telegraph påstår, att presidenten Wilson 18 dennes uppvaktades af damer, som öfverlämnade petitioner om förbud mot expert af vapen och ammunition, men presidenten lär ha förklarat sig icke ktunna tillmötesgå. framställningen.
 
Skapa uttalanden af grefve Reventiow.
Grefve Reventlow skrifver i Tageszeitlung att den tyska noten har en villa att slå långt som möiligt
tillmötesgå amerikanerna, men det tyska folket kan för ögonblicket icke erkänna ett vänskapligt förhållande till Amerika. Den offentliga meningen i Tyskland är till följd af de amerikanska vapenleveranserna till England uppfyld af djup harm och förbittring mot uninen. Ett upphäfvande af detta förhållande är en verkligt neutral makts själfklara plikt och förutsättningen för återupprättandet af ett vänskapligt förhållande. Ameikanska fartyg komma icke att vara tillräckligt legitimerade genom den amerikanska flaggan eller genom påmålade amerikanska namn utan endast genom att kongvojeras af amerikanska krigsfartyg. Man skall misstaga sig groft om man antar, att de tyska undervattensbåtarna, ha fått order att skona handelsfartyg endast därför att de föra amerikansk flagg. Detta skulle förlama de tyska undervattensbåtarnas initiativ.
 
Engelsk kontrablockad?
Handels-Tidningens Londonkorrespondent telegraferar att engelska regeringen inom kort skall bekantgöra de motåtgärder som förberedts med anledning af Tysklands hot. Starka röster höjas för blockad af Tyskland, och man tror att regeringen planerar mått och steg i denna riktning. Troligen komma älven till Tyskland destinerade lifsmedel, hvilka hittills icke tagits i beslag då de förts af neutrala fartyg, att förklaras som kontrahand, sedan Tyskland själf ingen hänsyn tager till de internationella öfverenskommelserna.
 
Holländarna förbittrade på England.
Till Tägliche Rundschau skrifves från Rotterdam: Här råder stor förbittring öfver att en Leeds-ångare seglat under holländsk flagg. Redarna vilja uppmana regeringen att förbjuda fartyg, som utan laglig rätt segla under holländsk flagg, att landa i Holland under en tid af ett år.
Ångare med Amerika som bestämmelseort skola hufvudsakligen taga vägen omkring Skottland.
Stämningen mot England är i följd af flaggmissbruket skarpare än hittills.
 
Ett par offer.
Ångaren Dinorah nar torpederats 16 mil utanför Dieppe, men kunde taga sig in till Dynkirchen. Ångaren är på 4,300 ton, har varit österrikisk, men kapats, och gick nu med fransk besättning under fransk flagg.
Till Lloyds telegraferas frön Greenock, Skottland: Svenska dngaren Vasconiia har gått i docka här för reparation.
Huruvida Vasconia torpederats, uppgifves ej, men anledning att misstänka detta finnes ju under nuvarande situation. Märkligt är, att det är icke-engelska ångare, som torpederats. Däraf framgår, att tyskarna menat allvar med sin varning till neutrala ångare att hålla sig borta från krigszonen. Märkligt är också, att fartygen synas skadade oväntadt lindrigt. Antagligt är tyskarnas mening att till en början afsikräcka fartyg och besättningar.
På engelsk sida förnekas, att några engelska fartyg drabbats af torpedering, men engelsmännen ämna ju ookså hemlighålla sina förluster.
 
Engelsk ångare med 2,000 man trupper borras i sank?
Enligt enskildt meddelande ti11 Göteborgs Aftonblad från en af tidningen känd person inom skeppsrederikåren har en engelsk transportångare med omkring 2,000 man trupper ombord borrats i sank i Engelska kanalen af en tysk undervattensbåt.
(Härtill fogar tidningen: Kontroll af meddelandet, som härflyter ur vederhäftigaste källa, är gifvetvis utesluten. I hvarje fall tordo engelsmännen, åtminstone ej till att börja med, bekantgöra dylika fartygsförluster).
 
Tysk undervattensbåt beskjuten af handelsångare.
En tysk undervattensbåt har enligt hvad som från tillförlitligt håll meddelas i febr. i Irländska sjön blifvit beskjuten med kanonskott af ett engelskt handelsfartyg. Handelsfartyget förde ingen flagga.
 
På västfronten.
En ny tysk offensiv förberedes.
Från Paris telegraferas till Aftenposten i Kristiania: Alla meddelanden från Belgienbekräfta, att tyskarna förabereda en ny jätteoffensiv för att nå fram till Calais. Det härskar den största aktivitet bakom de tyska linjerna i Belgien. Ständigt ankomma järnvägståg med ammunition och. materiel. På sanddynerna ha upprättats stationer för trådlös telegrafi för att få färbindelse med de undervattensbåtar som operera i Nordsjön. En mängd kanoner äro uppställa på dynerna.
 
De engelska truppförstärkningarna.
Deutsche Tageszeitung erfar från Rotterdam: Tidningen Tijds kor-resp. i Dynkirchen skrifver, att det ännu icke är något att säga om den bebådade ankomsten af en stor mängd friska, engelska trupper till franska krigsskådeplatsen. Om det verkligen, såsom sagts, redan landat flera hundra tusen engelsman, sa menar korrespondenten, att han väl borde sett något af dem. Men nu hade han under de senaste dagarna besökt såväl Calais som Nieuport utan att spåra det allra minsta af engelska truppförstärkningar.
Joffre medger i förtäckta ordalag, att franska armén saknar reserver.
General Joffre har utfärdat en arméorder, enligt hvilken arméns reservformationer hädanefter upphäfvas. Dessa formationer ha nu, heter det i armérdern, förvärfvat en sådan erfarenhet och på slagfältet gifvit sådana bevis på sin tapperhet, att de hädanefter kunna utgöra ett led i den aktiva armén. General Joffre ger uttryck åt den förhoppningen, att dessa trupper skola visa sig värdiga hans förtroende och i tapperhet Villa med arméns aktiva delar.
 
I öster.
Tyska framryckningen på norra ostfronten fortgår.
Om den tyska offensiven på den ostpreussiaka gränsen och i norra Polen föreligga fortfarande tämligen deteljlösa rapporter. Ryssarna inskränka sig i detta afseende till att meddela att de dragit sig tillbaka i trakten af Augustov och att operationerna i trakten af Ossovetz och Grodno utveckla sig.
Från den tyska sidan meddelas att tyskarna nu på, den norra delen af fronten intagit Tauroggen och att de i trakten af Grodno snart nog bragt föföljelsestriderna till ett slut. Likaså säga de att de drifva ut ryssarna ur deras byar söder om Myskynietz. Mindre strider, om hvilkas resultat intet nämnes, ha stått öster om Razionsj.
Vid Dunajecfronten säga ryssarna att österrikarna gått till anfall, men blifvit tillbakaslagna. fronten i Karpaterna tala de endast om österrikiska angrepp som blifvit tillbakaslagna på flera ställen, under det att österrikarna å sin sida, utan att nämare bestämma platserna, meddela att alla ryska angreppsförsök misslyckats.
Underrättelserna äro viktiga. Vid Grodno går stora järnvägen från Warschau till Petrograd.
I Lemberg tror man sig märka allt flera tecken till att ryssarna förbereda att bryta upp. De ha nu börjat bli Vänligare mot befolkningen — de vilja förbättra sin åminnelse, påstå österrikarna.
taben dementerar de österrikiska uppgifterna om att ryssarna skull  förlorat 29,000 fångar, samt anföra, att de under hela vinareträtten blott fölorat 7 officerare och 1,007 soldater, dödade, grade eller försvunna.
 
Fransk beklämning öfver det ryska nederlaget.
Giornale d'italia skriver att trots alla försök af Petersburgskorrespondenter till franska tidningar kan det förkrossande intrycket af den tyska segern i öster icke utplånas hos befolkningen. Den stora förhoppningen pä den ryska lavinen vore försvunnen.
Allt tydligare blir det att Italiens neutralitet rent af betyder en räddning för Frankrike. Korrespondenten framkastar frågan om Frankrike tillräckligt i dess fulla omfång värderar betydelsen af Italiens neutralitet. Därom måste Italien begära bestämda försäkringar.
 
Nu känner sig Österrike säkert.
Fremdenblatt i Wien lyckönskar Hindenburg till den lysande segern och skrifver bl. a.: Krigets förlopp hittills har visat de af fiender omgifna centralmakternas kraft såväl att stå emot som att slå, till. Om icke en alldeles oväntad vändning ännu, inträder, ha alla de omstörtande förändringar, som planerats i London och Petersburg, fullständigt och för alltid gått i stöpet. Framför allt har anslaget mot den österrikisk-ungerska monarkien, slutstenen i den europeiska bygnaden, omintetgjorts. Våra gränsers säkerhet är, slutar tidn., Euro-pas säkerhet och inte för intet ha här så många nationer slutit sig samman för att låta en stormakt uppstå. Österrike-Ungern och. Tyskland ha förenat sig för att bevara sin ställning som stormakt, till tjänst för alla folk, som vilja skydda sig mot eröfrings- och härsklystnaden.
 
Bombardemanget af Dardanellerforten.
Turkiska högkvarteret meddelar om den engelsk-franska flottans beskjutning af forten vid Dardanellerna följande: Åtta pansarfartyg bombarderade under sju timmar ytterforten vid Dardanellerna utan att lyckas bringa dem till tystnad. Far enden aflossade omkring 600 skott från grofva kanoner och 15 cm.-kanoner. Tre af de fientliga fartygen skadades, bland deem, amiralsfartyget allvarligt. På turkisk sida blef endast en man dödad och en sårad.
 
Kanondundret från Serbien.
Från Belgrad telegraferas till Daily Mail: Belgrad bombarderades i onsdags, hvarvid många bygnder skadades och ett flertal personer dödades eller sårades. Serberna svarade med att bombardera Semlin och bragte de österrikiska kanonerna till tystnad samt drefvo bort Donaumonitoren Lipton, som nätt och jämt kom vendan.
 
Bulgarien tros bereda sig för krig.
Ministerpresidenten Paschitsch har de senaste dagarna nytt framlagt fredsförslag i Sofia. Den bulgariska regeringen har emellertid afvisat alla serbiska förslag.
öfver Haag telegraferas: Den omständigheten att bulgariska regeringen beviljat Röda korset 200,000 francs uppfattas i parlamentariska kretsar i Paris som ett tecken till att Bulgarien är sysselsatt med krigsförberedelser.
 
Ett och annat.
— Telegrambyrån Corrispondenza i Rom, offentliggör ett apokryfiskt meddeIande, enligt hvilket mat i Frankrikes politiska kretsar icke kunde dölja sina bekymmer för Calais' framtid. Samtliga franska stadsmyndigheterna i staden ha för längesedan slunkit ned till rena obetydligheten alldenstund den engelske platskommendanten där regerar oinskränkt. De franska trupperna ha dragit bort, däremot byggas stora kasärner för de engelska soldaterna och eleganta villor för officerarna. Det ser ut, som oat man ämnade slå sig ,ned för en längre tid framåt. Då Calais en gång förut under två århundraden varit engelsk besittning och då England icke så hastigt lämnar en besatt plats, hvarpå Havre, Gibraltar, Port Mahon och Toulon kunna tjäna som bevis, är man allvarligt orolig. Här till kommer att Frankrike visat, att det icke är i stånd et ensamt försvara Nordsjökusten, hvilket innebär en fara äfven för England.
— Enligt Independence Belge lär det ha varit meningen att också Japan, Serbien och Belgien skulle haft sin del med af ententemakternaa nu strandade kollektivlån. Planen skall ha strandat, emedanengelska regeringen vägrade gå med på det ryska förslaget om kollektiv räntebatalnung. England ville blott bära den mindre ränta, som skulle falla på brittiska tecknare. Den af talade räntefoten var för Enland 3,5, för Frankrike och Belgien 3,75 samt för Ryssland, Japan och Serbien 5 proc. Amortering och ränta skulle bestridas af krigsskadeersättningen från Tyskland, Österrike och Turkiet. Tyska tidningar tro att lånerplanen strandat därför att denna form för återbetalning föreföll alltför osäker ...
— Frankrike har officielt i en lång deklaration förklarat sig enigt med brittiska regeringen i dess uppfattning af neutral flaggas användning »för att bedraga fienden». Man ser i Paris med stor tillfredställelse det tyska handelskriget. Man hoppas nämligen att det skall föra Tyskland i konflikt med de neutrala och drifva England till ännu, mera betydande an strängningar för att komma till ett slut på kriget. Afspärrningen kommer för öfrigt icke att få någon allvarsam betydelse för Frankrike som förses med proviant öfver medelhafvet. Le Temps tror icke, att Tyskland kan sätta in flera undervattensbåtar nu än förut under kriget, hvari dock tidningen torde misstaga sig.
— Le Temps berättar följande historia, som är ett intressant vittnesbörd om den franska pressens fantasi. Tyska regeringen har, heter det, rådt 5 milIioner af rikets förmögnare undersåtar att uppehålla sig som turister i neutrala länder för att därigenom — spara på Tysklands lifsmedelsförråd. Tre millioner skulle bege sig till Skandinavien, en million till Holland och en million till Schweiz. Det påstås i Paris också, att antalet tyskar i Schweiz på senaste tiden ökats med ej mindre än 200,000. Tidningarna finna detta schackdrag synnerligen fintligt men konstatera samtidigt, att det bevisar, det Tyskland verkligen ansättes al begynnande hungersnöd.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari
N:r 43