19150226 - Venia

Venia

att tillsvidare under sex månader från och med 1 mars biträda med gudstjänsternas uppehållande i Lärbro pastorat har lämnats fil. stud. Arvid Tegnér.
Venia att söndagen 28 februari biträda med gudstjänsternas uppehållande i Östergarns pastorat har lämnats studerande Birger Forell.


Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Februari 1915
N:r 47