Enligt anmälan

har natten emellan den 22 och 23 uti innev. månad utur en Fjerdingsmannen Nils Hejdman tillhörig fiskpark vid s. k. Vadet i Westergarn socken olofligen tillgripits emellan 5 och 7 lisp. letvande fisk, bestående at gädda, aborre, id, mört och lake, de sistnämnde 2:ne st. af 3 skålp. vigt hvardera; och varder det sålunda stulna allmänneligen efterlyst, med befallning till vederbörande att för tjufvens
upptäckande och det stulnas tillrättaskaffande vidtaga laga åtgärder.
Wisby Landskansli d. 27 Dec. 1873.Gotlands Allehanda
Lördagen 3 Januari 1874
N:r 1