Wisby hamn och vågbrytare.

"Visby-Posten" för den 3 ds försöker bemöta vår i mr 52 b) af Gotlands Allehanda gjorda anmärkning om "vederbörandes underlåtenhet att, medan den för nya hamnbyggnaden anlagda jernvigen ännu (orubbad) qvarstod, låta mdtorsla och i vågbrytarens omedelbara närhet upplägga stora förlag af kalkstensblock, hvilka vid förefallande helot kunnat till densammas framtida skyld och underhåll användas".
Utrymmet tillåter oss icke att i detta å behandla denna vigtiga fråga, hvilken likväl länge stått på dagordningen, men gömdt är icke glömdt, och vi skola snart nog återkomma till ämnet.
Äfven "Gotlands Tidning" har på sitt vanliga hyfsade språk utkastat stridshandsken, förmodligen icke för att hålla sig till sak, utan för att få i gång ett personligt pennkrig, hvarmed vi åtminstone icke vilja trötta vår tidnings läsare. Vi nödgas derför en gång för alla förklara, det vi anse under vår värdighet att inlåta oss i någon som helst litterär tvist med sistnämde tidning.Gotlands Allehanda
Onsdagen 7 Januari 1874
N:r 2