Tillbud till eldsvåda

yppade sig i måndags morgon inom härvarande tändsticksfabrik, derigenom att en tändsats, såsom det uppgifves, af fosfor fattat eld. — Lyckligtvis bemärktes elden innan någon vidare skada inträffat.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Januari 1874
N:r 8