Auktion.

Tisdagen den 30:de i denna månad, låter hemmansegaren O. F. Gahne medelst offentlig auktion som börjas kl. 10 f. m., försälja sitt egande 7/15 mantal Sten Tollby i Fohle socken med åbyggnader. Hemmanet utbjudes dels i sin helhet, dels i tvänne utrop af 7/32 i utropet och dels i mindre lotter af hvarje ega för sig, med förbehållen rätt för säljaren att antaga eller förkasta de gjorda anbuden. Tillträdet får af den eller de antagna köparena ske genast med vexande gröda af vacker och lofvande beskaffenhet efter utsådda 6 tunl. med hvete 6 1/2 tunl. med råg och 10 1/2 tunl. med vårsäd samt 40 tunl. fodermark bestående dels af naturlig äng och dels åker insådd med timotej. All jord med ringa undantag är af bördig och fruktbärande beskaffenhet. Skog finnes till husbehof. Af köpeskillingen skall en del betalas innevarande års höst och det öfrika vid auktionstillfället utsatta betalningsterminer, deraf dock omkring 3,000 kr. hypotekslån får innestå och afköparen eller köparena öfvertagas närmare vilkor och underrättelser lemnas vid auktionstillfället.
Fohle den 11:te juni 1874.
P. Larsson, Lilla Fohle.Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 Juni 1874
N:r 46