Landtbruksmötet å Warplösa.

Såsom vi förut omnämnt hölls detta möte sistlidne fredag.
Tidigt på morgonen började prof-plöjningen, dervid synnerlig färdighet ådagalades af de täflande. Derefter sattes slåtter- och skördemaskiner i gång, hvilkas verksamhet åsågos af en talrik menniskomassa.
Förhandlingarne, såsom årsberättelsen och dylikt, tillåter tidningens inskränkta utrymme för dagen oss icke att närmare redogöra för, men skola vi dertill återkomma i nästa nummer. Vi få derför nu blott meddela följande prisbelönta artiklar.
Af hingstar, halfnorskras erhöll kyrkovärden Björkqvist, Snovalls i Roma tillhörig 1:sta priset 12 specier.
2:dra priset 6 specier tillföll nuvarande föreståndaren å Warplösa hr. W. Gardell, äfvenledes för en hingst af halfnorskt ras.
Som prisdomrarne icke ansett sig kunna tillerkänna någon af de exponerade stoen det bestämda, högsta priset tilldelades likväl handlanden Sundell vid Katthammarsvik 6 specier för ett af honom förevisadt sto af halfnorskt ras.
För ett sto, äfvenledes haltnorskt ras, tillhörigt husbonden Wedin Björkebo i Follingbo, utdelades 4 specier.
Två specier tillerkändes husbonden Pettersson; Kulstäde i Wall för ett af honom tillhörigt sto af Gotlandsras.
För en tjur, fyra år gammal, tillhörig husbonden Johansson Husarfve i Fardhem tilldelades 2:dra priset 4 specier.
För en ko af landtras tilldela, herr C. W. Gardell på Warplösa tre specier, hvilket pris likaledes tillföll
landtbrukaren Björkander, Björkarfve i Björke socken, jemväl för ett af honom tillhörigt kokreatur af landtras.
Tvenne specier erhöllo Westerlund Ekebys i Hejde, för en honom tillhörig ko af landtras, Jakob Hägvall, Widunge i Dalhem socken, erhöll för en ko 2:ne specier, torparen under Roma, Hallgren, som icke inom föreskrifven tid till täfling anmält ett honom tillhörigt kokreatur, kunde icke tilldelad något pris, ehuru prisdomrarne ansågo detta vara det bästa på platsen.
För får utdelades följande pris:
Första priset Wiman, Steustugu i Barlingbo, 30 rdr.
Andra priset 20 rdr tillföll Johansson, Bunge i Dalhem.
Tredje priset 15 rdr lemnades till Littberg, Busarfve i Roma socken.
Herr Myrman å Roma kungsgård fick mottaga 4 pris för Baggar och tackor med tillsammans 115 rdr.
För svin af Berkschirsras tilldelades Jacobson, Kyrkljufves i Wänge 4 specier samt ett pris af 3 specier åt hr H. Wöhler på Klintebys.
I täflingsplöjning utdelades följande priser:
Första priset tre specier åt lärlingen Carl Gustaf Johansson vid Warplösa.
D:o tre specier till Carl Pettersson äfvenledes vid Warplösa.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 Juli 1874
N:r 53