I anseende till ägarens aflyttning

är 1/4:dels mant. kronoskatte Antsarfve i Stenkumla till salu på goda villor, att genast tillträdas, med gröda, tröskverk och en af sten uppförd väderqvarn. Hemmanet har undergodt laga skifte, skog finnes utöfver husbehef; öfvervägande arial är åker. Närmare underrättelser meddelas på stället af ägaren P. Larsson och af undertecknad, som äfven har i uppdrag att försälja flera större och mindre landtegendomar.
Wisby den 18 Juli 1874.
J. H. Winter.Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 Juli 1874
N:r 56