Angående underhåll

åt afskedadt artillerimanskap å Gotland har, uppå hemställan af militärhefälhafvaren härstädes, k. m:t bemyndigat vederbörande att med generalmönstrings kraft och verkan afskeda det artillerimanskap, som mellan generalmönstringarne kunna af artilleribefälhafvaren adinterim erhålla afsked, äfvensom att till underhåll i Wadstena krigsmanshuskassa anmäla dem, som äro berättigade till en sådan.Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 Augusti 1874
N:r 66