Broomläggningar.

Enligt anmälan kommer följande broar att omläggas nemligen: en bro å kommunikationsvägen emellan Linde sockens kyrka och Autsarfve gård i samma socken under dagarne från och med den 28 uti invev. månad till och med den 2 inst. oktober; kunnande i stället för det vägstycke, som i följd derat blir ofarbart, under tiden begagnas landsvägen genom Hemse socken och s. k. Lindeqvior; samt en bro å allmänna vägen invid Botterarfve i Sanda socken ons dagen, torsdagen och fredagen den 30 uti innevarande månad samt den 1 och 2 instundande oktober, under hvilka dagar de, som ärna befara vägen emellan Eskelhem och Sanda socknar hänvisas till begagnande af vestra och södra landsvägarne.Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 September 1874
N:r 76