Rättegångs och Polissaker.

Angående det förut i N:o 71 af denna tidning omnämda blodiga slagsmålet inne å konsul Stenbergs gård, hade arbetskarlen Gustaf Jacobsson instämt drängen Alfred Wikström med yrkande om ansvar å denne senare, dels för gatufridsbrott, dels för misshandel inne å gården. Läkarebetyg företeddes, som utvisade att Jacobsson erhållit flera sår i hufvudet af de honom tillfogade slagen. Angående förloppet uppgaf Jacobsson, att Bokström först ofredat honom å gatan medelst oqvädinsord derefter lockat honom med sig in på gården samt straxt derpå stängt porten och med portnyckeln tilldelat honom flera slag i hufvudet, så att blodflöde uppstod från flere af slagen uppkomna sår. Bokstöm medgaf, att han slagit Jacobsson dock icke, med något tillhygge, men påstod att han först blifvit slagen och derföre gifvit hugg igen, hvilket dock bestreds af Jacobsson, som åberopade vittnen för sanningsenligheten af sina uppgifter. Bokström medgaf derefter det honom till last lagda, hvadan vittnen icke behöfde afhöras, och dömdes Bokström att böta: för oqvädinsord å gata 10 kronor, för inne å gården föröfvad misshandel och slag med tillhygge 30 kronor, samt att dessutom ersätta Jacobson för sveda och värk med 15 kronor.

Hos Svea hoträtt hade nämdemannen Johan Engström i Bjerss anfört besvär deröfver, att Gotlands södra häradsrätt, genom utslag af den 24 nov. 1873, dömt bonden Johan Olsson i Bjerss att för uppsåtlig misshandel å kärandens son, Johan Oskar, böta 20 kronor (hvaremot rättegångskostnaderna parterna emellan qvittats), yrkande käranden ersättning för den sveda och värk, sonen nödgats undergå, med 25 kronor äfvensom ersättning för i målet hafda kostnader. Hofrätten har emellertid genom utslag at den 7 maj detta år förklarat sig sakna skäl att i häradsrättens utslag göra annan ändring, än att Johan Olsson ådömde böter för misshandel å gossen Engström blifvit nedsatta till 10 kronor, hvarjemte svaranden blifvit ålagd att ersätta kärandens rättegångsomkostnader med 50 kronor.
Anmärkas bör, att gossen Engström af okynne uppryckt rågbrodd från svarandens åker, och att detta gifvit Olsson anledning att något hårdhändt bestraffa detta ofog. Beklagligt är emellertid, att emellan grannar dylika processer kunna uppstå.Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 September 1874
N:r 76