Eldsvådan vid Grahamston.

Angående denna stora brand kunna vi nu meddela, att elden anses ha uppkommit genom en vaktgosses vårdslöshet med en fotogénlampa. Corps de logiet räddades jemte åtskilliga arbetarebostäder. Med undantag af en mindre byggnad var intet af det nedhunna brandförsäkradt, hvadan egaren gör en högst kännbar förlust.
Det förljudes att en ny mekanisk verkstad med gjuteri och snickerifabrik kommer att uppföras i den nedbrunnas ställe, men då i närhet af staden.Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Oktober 1874
N:r 78


Gutar Förr

Grahams kom från Perth i Skottland till Gotland 1853.

1853 besökte Alexander Graham Gotland tillsammans med sin far Peter. De blev så intresserade att bröderna Alexander och Patrick återkom några år senare och satte upp en ångsåg 1857 i ‘Grahamston’ Gullauser, Tingstäde, och köpte gårdar och skog. Man köpte med tiden många gårdar och mycket skog och satte upp sammanlagt åtta ångsågar, en del portabla. Bröderna startade 1860 firman Graham Brothers. 1866 startade de Gotlands första gjuteri och mekanisk verkstad. Med tiden etablerade de även Wisby Mekaniska verkstad för tillverkning av jord- och skogsbruksredskap från 1876 till 1884. Alexander omkom i Norrköping 1876 och Patrick blev ensam kvar i firman.
Ragnar Melin har detaljerat beskrivit bröderna Grahams omfattande skogsverksamhet på Gotland i uppsatsen ”Bröderna Grimm - Skogsrörelse på Gotland och dess förutsättningar”. Han drar bl.a. följande slutsats:
”"Bröderna Grimm" och deras omfattande avverkningar på Gotland voro, som vi sett av föregående, på sin tid utsatta för stark kritik från den gotländska allmänhetens och myndigheternas sida, särskilt som de voro utlänningar och deras skogshantering ga upprinnelsen till den särskilda skogsförordningen för Gotland 1869. Emellertid har jag under min långa tjänstetid trott mig finna, att Grahams särskilt på egna skogar icke farit fram utan alla hänsyn till återväxten, åtminstone icke i samma grad som deras många efterföljare på skogsexploateringens område. Vackra bestånd på Gullauser och Austers i Hangvar, Vestöös i Hall, Norrvange i Lärbro och Kisslings i Fole buro vittne härom. På huvudgården Gullause - Auster gjordes stora investeringar icke blott i den förut omtalade mekaniska verkstaden utan även i goda, ännu bestående vägar. Sålunda torde de ha anlagt större delen av nuvarande landsvägssträckan mellan Tingstäde och Auster och en lång, rak skogsväg genom Austersskogarna österut mot Lärbrogränsen. Deras import och tillverkning av olika slags jordbruksmaskiner hade säkerligen den tiden ej oväsentlig betydelse för Gotland.”