Stadsfullmäktige.

Vid stadsfullmäktiges sammanträde å Rådhuset tisdagen den 18 dennes förehades följande hufvudsakliga ärenden:
1:o.) Af kamreraren Bakström gjord anmälan om, att i en skomakaren A. F. lägenhet i närheten at kruthuset utanför söderport uppförts eldstad, och att stadsfullmäktige, med anledning häraf, måtte fatta något beslut. Sedan lektor C. J. Bergman upplyst, att ifrågavarande lägenhet numera öfvergått till annan egare, ansåg stadsfullmäktige att frågan för närvarande icke kunde föranleda till någon deras åtgärd.
2:o.) med anledning af kongl. m:t nådiga bref af den 8 Maj detta år angående ny byggnadsordning får städerna och sladsfullmäktiges till följe häraf fattade beslut om tillsättande af en komité, som skulle uppgöra förslag till byggnadsordning för Wisby, utsågs att till ledamöter i denna komité:
Öfversten von Vegesack, förste landtmätaren Jacobsson, konsul G. T. Romdahl, konsul L. Arweson samt byggnadsinspektoren kapten Wahlgren.
3:o.) Till ledamöter i Navigationsskolstyrelsen invaldes konsulerna Westberg och Ekman.
4:o.) Ansökning af åtskilliga husegare vid Speckagränd om bättre gasupplysning medelst flera lyktors anbringande remitterades till Drätselkammaren att dermed efter bepröfvande förfara.
5:o.) Af hamnbyggnadsdirektionen lemnad redogörelse öfver de i år verkstälda arbetena och dermed förenade kostnader föredrogs, och föanledde icke till någon vidare åtgärd.Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Oktober 1874
N:r 82