Sjukdom bland hästkreatur

lärer fortfarande råda temligen allmänt inom länet. Hr veterinärläkaren Schoug har på förordnande af kon:s befhde i dagarne varit utrest till Mästerby socken, der många hästar befunnos sjuka, och vidare hafva vi hört berättas, att i en af de norra socknarne 5 á 6 hästar dött i den gängse sjukdomen till följe af att ej vederbörande djurläkare i rätt tid anlitats. Måtte nu polisen se upp, så att ej sjelfdöda kampar börja spöka på salutorget!Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 December 1874
N:r 100