Haveri-Auktion.

Genom offentlig och frivillig auktion, som förrättas vid Lickershamn Onsdagen den 20 dennes från kl. 10 f. m., försäljes för vederbörandes räkning ett större parti stenkol, ilandbergadt från utanför nämnda hamn förolyckade Finska barkskeppet "Amalia", som varit fördt af kapt. G. A. Ericksson. Betalningen skall kontant erläggas.
Visby den 13 Januari 1875.
John E. Stare.
Kejserl. Rysk v. Consul.Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 Januari 1875
N:r 4.