Folkskolläraretjensten

vid Othems församlings fasta folkskola kungöres härigenom till ansökan ledig, och kunna kompetenta sökande inom 60 dagar efter kungörandet häraf första gången i Post- och Inrikestidningar sina ansökningar ingifta till Ordföranden i Othems församlings
skolstyrelse under adress: Visby och Othem.
Lön enligt lag.
Skolrådet.Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 Maj 1875
N:r 36.