Armén.

Med anledning af åtskilliga i de nya aflöningsstaterna för armén förekommande bestämmelser, har k. m:t förordnat:
att vid indelta och vägrade arméns regementen och kårer, med alneende lönen, ryttmästare- och kaptens-, löjtnants- samt sergeantsgraderna fördelas i två klasser, hvaraf första klassen tillkommer den i staterna uppförda högre lön, andra klassen erhåller den lägre lönen inom graden;
att vid indelta och värfvade armén benämningen furir kommer att upphöra och nuvarande furirer förklaras för sergeanter af andra klassen, nuvarande sergeanter deremot blifva sergeanter af första klassen; samt
att sergeanten vid .Gotlands nationalbevärings artilleristamtrupp skall vara sergeant af första klassen.Gotlands Allehanda
Lördagen 8 Januari 1876
N:r 2