Sorgligt dödsfall.

I går ingick hit den sorgliga underrättelsen, att kapten O. A. Öberg genom olyckshändelse förlorat lifvet i Malmö hamn. Förloppet, som af ingen bevittnades, beskrifves af Malmötidningarne för den 27 dec. antagligen hafva varit följande: Öberg, som med ångaren Solide på julafton återkommit från Christiania, hade tillbragt senare delen af förenämda dag i land och på natten varit synlig i sällskap med ett par andra<personer gående utåt kajen i riktning mot fartygets förtöjningsplats, och, sedan han skiljts från sitt sällskap, har han, antagligen vid bestigandet af landgången till ångaren Hilding,vid hvars styrbordssida Solide var förtöjd, derigenom att en stötta till mantåget lossnat, förlorat stöd och nedstörtat mellan kajens hammarband och ångaren Hilding, der han befanns med hufvudet nedåt och fastklämd så högt öfver vattnet, att endast ena handen nådde detta. Han hade antagligen genast blifvit så svårt skadad att han förlorat sansen.
Sedan fler år var Öberg härstädes känd och omtyckt såsom ångbåtsbefälhafvare samt hade förvärfvat sig många vänner. I år hade han börjat en ny trafikled emellan Christiania och Petersburg samt några mellanliggande städer, hvaribland Visby och hade nu fullgjort sista resan för året samt lyckligen anländt till Malmö för att upplägga fartyget. Öberg, som var född i Stockholm af god familj, efterlemnar sin åldriga moder och två systrar, hvilkas enda stöd han varit. Frid vare öfver hans minne!
Kapten Öbergs stoft jordfästades nyårsafton, dervid ceremonierna för en högre frimurares begrafning på ett framstående sätt högtidlighölls.
Ett dödsfall af stor politisk betydelse har inträffat, genom Gambettas i går timade dödGotlands Tidning
Onsdagen den 3 januari 1883
N:r 1.
24:e årgången.
Ansvarig utgifvare: V:m Byström.
Herman Byströms boktryckeri.
Tidningens byrå: Mellangatan nr 24.