Sjöfarande.

(Nr 51 år 1882)
Kongl. Lots-Styrelsen låter härigenom till sjöfarandes kännedom meddela, att utanför Uddevalla vid inloppet till Byfjorden å det vid norra sidan af sundet Sunningen befintliga inseglingsmärke blifvit, på Uddevalla stads bekostnad, uppsatt en gasoljefyr med fast sken, som är rödt utåt farleden från sjön, grönt inåt farleden från Uddevalla samt hvitt åt sundet. Fyrskenets höjd öfver vanligt vattenstånd är omkring 3 meter. Lysvidd omkring 2 minuter. Fyren, som nu kommer att tändas, är afsedd att hållas lysande från den 15 aug. till den 31 mars, så framt icke isläggning skulle omöjliggöra infarten.
Tillika meddelas att det för närvarande vesterom Bredgrund i södra delen af Öresund i enlighet med Kongl. Lotsstyrelsens kungörelse nr 49 år 1881 utsatta sjömärke vid ett derstädes sjunket fartyg kommer att indragas samt att minsta djupet å den plats, der vraket ligger, är 24 fot vid medelvattenstånd.

Öfverstyrelsen för lots- och fyrinrättningen i Finland har kungjort, att inom Bottniska viken ifrån seglationens början nästkommande år den allmänna farled, hvilken inom området af Dånö lotsplats i Ålands lotsfördelning leder från holmen Saggö till Dånö öfver Idskärssund, beläget mellan holmarne Dånö-Gamlen och Idskär, skall indragas samt en ny segelled mellan holmarne Klubben och Brunkon norrom holmen Skatskär i stället till begagnande upplåtas och med prickar utmärkas.
Stockholm den 20 december 1882.Gotlands Tidning
Onsdagen den 3 januari 1883
N:r 1.
24:e årgången.
Ansvarig utgifvare: V:m Byström.
Herman Byströms boktryckeri.
Tidningens byrå: Mellangatan nr 24.