Källarmästare P. Malmqvists

borgenärer kallas härigenom till sammankomst lördagen den 27:de instundande januari kl. 5 e. m. å Stadshotellet, för att höras och besluta i åtskilliga konkursboet rörande ämnen.
Visby den 28 december 1882.
Konkursförvaltningen.Gotlands Tidning
Fredagen den 5 januari 1883
N:r 2.
24:e årgången.
Ansvarig utgifvare: V:m Byström.
Herman Byströms boktryckeri.
Tidningens byrå: Mellangatan nr 24.