Stadsfullmäktige

höllo i går årets första ordinarie sammanträde, dervid till ordförande återvaldes konsul och ridd. Rudolf Cramér samt till vice ordförande lektorn och ridd. d:r C. J. Bergman.
Till ledamöter i bevillningsberedningen utsågos hrr Ax. Ekman, L. N. Åckander och Chr. Stenström samt till suppleanter hrr Alfr. Palm och G. T. Romdahl.
DRÄTSELKAMMAREN hade åter utsett till årets ordförande hr Aug. Bokström och till vice ordförande hr Pettersson; samt tillkännagafs att hamndirektionen återvalt hr Carl L. Ekman till ordförande och hr Th. Norrby till vice ordförande.
K. m:t och kronan hade antagit erbjudna köpesumman 300 kr. för s. k. landtmäteritomten, hvilket belopp drätselkammaren skulle på förelagdt sätt liqvidera.
Vid entreprenadauktion för uppförande af nya fattighuset, hade byggmästarne Berggren & Ramström i Stockholm gjort anbud med 57,000 kr., eller samma belopp, som kostnadsförslaget upptager, och byggmästaren härstädes Kilberg med 56,900 kronor. Sedan drätselkammarens skrifvelse härom föredragits, blefvo, på begäran af bankdirektör Pettersson, tidningsrefenterne uppmanade att aflägsna sig, hvilken försighet sedan befans onödig, när frågan blef öfverlemnad till vidare behandling hos drätselkammaren, hvarför ock vaktmästaren anmodades återkalla tidningsmännen, dock försent att kunna återfinnas. Hvad sedermera inträffade hafva vi således oss icke bekant.Gotlands Tidning
Onsdagen den 10 januari 1883
N:r 3.
24:e årgången.
Ansvarig utgifvare: V:m Byström.
Herman Byströms boktryckeri.
Tidningens byrå: Mellangatan nr 24.