Borgenärerne uti herr C. A. Cleves

konkurs, kallas härmed att sammanträda å Angelbos gästgifvaregård den 24:de januari kl. 12 middagen, för att höras och besluta i åtskilliga konkursboet rörande frågor, såsom galdenärens underhåll, kalkbrukets och jordbrukets drifvande m. m.
Bläse i Fleringe 10 jan. 1883.
GODEMÄNNEN.Gotlands Tidning
Lördagen den 13 januari 1883
N:r 4.
24:e årgången.
Ansvarig utgifvare: V:m Byström.
Herman Byströms boktryckeri.
Tidningens byrå: Mellangatan nr 24.