Från sjön.

Engelska ångaren Lord Derby, som för någon tid sedan af bergningsbolaget Neptuns ångare flottogs från Angagrundet vid Östergarn och inbragtes till Slite, afgick derifrån i torsdags till Köpenhamn, konvojeradt af bergningsångaren POSEIDON.
Från Helsingborg skrifves den 4 d:s: En förfärlig olycka passerade i lördags vid Läsö. I fredags morse stötte briggen FLORA från Laurvig på öns norra sida. Läsöbergarne gingo ombord. Det telegraferades efter bergningsångare, som i lördags middag fick släptross ombord å briggen. Mot aftonen kapades trossen i följd af pålandsstorm och hög sjö. Briggen dref på land igen. En båt gick då ut: i fem omgångar förde manskapet i land, omkring 35 personer, men 7 bergare voro ihjelfrusne.
Barksskeppet GRISSLEHAMN, hemmahörande i Gefle och fördt af kapten Fahlenius, strandade den 28 december vid Svinbådarne i närheten af Höganäs. Dykare ha undersökt fartyget, men intet hopp finnes om bergning. Besättningen är räddad. Fartyget var lastadt med stenkol på Malmö från Hull, hvarifrån det afs glade den 21 december.Gotlands Tidning
Lördagen den 13 januari 1883
N:r 4.
24:e årgången.
Ansvarig utgifvare: V:m Byström.
Herman Byströms boktryckeri.
Tidningens byrå: Mellangatan nr 24.