Kungörelse.

Efter framställning af stadsfullmäktige och magistraten i Visby har konungens befallningshafvande pröfvat skäligt att, i afseende å försäljning af spritdrycker inom staden meddela följande stadganden, att gälla från 1883 års början:
1:o) å sön- och helgdagar vare utskänkning af bränvin äfvensom af vin- och maltdrycker tillåten å spritvaruförsäljningsbolagets utskänkningsställen n:r 1, 2, 3 och 4 samt å alla vin- och maltdrycksutskänkningsställen endast mellan kl. 8-9 f. m., kl. 12-2 e. m. och kl. 5-7 e. m. och då endast i förening med servering af mat, samt å andra utskänkningsställen (värdshus och hoteller) endast mellan kl. 8-9 f. m., 12-3 e. m., å dessa tider blott i förening med matservering, samt kl. 5-10 e. m.; dock att om gudstjenst hålles å någon af dessa tider, utskänkning jemväl då är förbjuden;
2:o) å de närmast sön- och helgdagar föregående söcknedagarne vare sådan utskänkning tillåten å utskänkningsställena n:r 1-4 samt å vin- och maltdrycksutskänkningsställena under april-september månader endast till kl. 8 eft.-m. samt under öfriga delen af året till kl. 7 eft.-midd., och å öfriga utskänkningsställen (värdshus och hoteller) endast till kl. 10 e. m.;
3:o) å dagar, då s. k. stortorgdag hålles invid staden, skall all utskänkning å utskänkningsställena n:r 1-4 samt å samtlige vin- och maltdrycksutskänkningsställen upphöra kl. 4 e. m.; efter hvilken tid afhemtning af spritdrycker från spritvaruförsäljningsbolagets minuthandel ej heller må ega rum;
4:o) å söcknedagar, med den inskränkning hvarom i punkterna 2 och 3 är stadgadt, må försäljning af spritdrycker samt utskänkning af vin- och maltdrycker ega rum dels å utskänkningsställena n:r 1-4 och i minuthandeln samt å vin- och maltdrycksutskänkningsställena under maj-september månader endast från kl. 7 f. m. till 9 e. m. och under årets öfriga månader från kl. 7 f. m. till 8 e. m., dels ock å öfriga utskänkningsställen (värdshus och hoteller) under hela året till kl. 11 e. m.; polismyndigheten obetaget att för särskilda fall medgifva utsträckning i denna tid.
Derjemte finner konungens befallningshafvande godt, med stöd af gällande ordningsstadga för rikets städer, till framtida efterrättelse stadga följande:
Under tid, då utskänkning af bränvin, vin eller maltdrycker ej får ega rum, må det ej vara gäst tillåtet, att inom försäljningslokal sig uppehålla; och skall gäst å sådan tid, efter tillsägelse af värden, dennes betjening eller tillstädesvarande polisbevakning, får försäljningslokalen genast aflägdna sig.
Underlåter värd att meddela tillsägelse, som nu nämdt är, eller vägrar gäst att sådan tillsägelse åtlyda, vare värd underkastad ansvar af böter från och med fem till och med femtio kronor samt gäst från och med två till och med tjugo kronor.
Visby Landskansli den 28 dec. 1882.
RUD. HORN.
Johan Hambräus.Gotlands Tidning
Lördagen den 13 januari 1883
N:r 4.
24:e årgången.
Ansvarig utgifvare: V:m Byström.
Herman Byströms boktryckeri.
Tidningens byrå: Mellangatan nr 24.