Postkommunikationen

har fortgått regelbundet, sedan postångaren SOFIA för vintern öfvertog denna angelägenhet, fastän väderleken varit mycken stormig.
Vid resan härifrån förliden söndag hade inloppet till Vestervik blifvit belagdt med 7 á 8 tums tjock is, så att kapt. Höggren måste medelst oupphörliga backningar göra en ränna upp till staden, hvilket arbete medtog en tid af 6 timmar; dessförinnan hade dock post och passagerare beforats på isen.
I sammanhang härmed kunna vi icke underlåta erinra derom, att denna vinter är den 25:e, sedan kapt. Höggren vid 25 års ålder blef antagen till befälhafvare å d. v. postångaren POLHEM, som efterträddes af SOFIA, och att, i förhållande till väderleken, inga nämnvärda afbrott under dessa mångåriga vinterfärder förekommit. Att kapt. Höggren äfven haft sina vedersakare, är ett förhållande, som i allmänhet icke många undgå, men dess bättre har ingenting derigenom kunnat rubba den tillit och det stora förtroende kapt. Höggren åtnjuter af dem, som närmast ega rätt att bedöma hans gerningar.Gotlands Tidning
Lördagen den 13 januari 1883
N:r 4.
24:e årgången.
Ansvarig utgifvare: V:m Byström.
Herman Byströms boktryckeri.
Tidningens byrå: Mellangatan nr 24.