Svenska fyrväsendet.

Det stora antal fyrar, ej mindre än 26, som för statens räkning under år 1882 blifvit uppförda öfverstiger mångdubbelt antalet dylika inrättningar, som under något föregående år åstadkommits.
År 1800 utgjorde nämligen dels statens dels enskilde tillhöriga fyrar 12 stycken; år 1857 voro staten tillhörige 37, och år 1882 utgöra de 130, deribland 11 stationerade fyrfartyg jemte 2 sådana i reserv.
Af dessa uppgifter framgår således, att öfver hufvud taget under de första 57 åren af innevarande århundrade tillkommit en fyr, knappt hvartannat år, hvaremot under de derefter följande 25 åren närmare fyra dylika inrättningar hvarje år blifvit fullbordade och att fyrarnes årliga ökning under dessa 25 år varit närmare nio gånger större än under de föregående 57 åren.
Om slutligen till ofvannämda 130 statens fyrar läggas 84 privata, eger Sverge f. n. tillsammans omkring 214 kust- och insjöfyrar.Gotlands Tidning
Lördagen den 13 januari 1883
N:r 4.
24:e årgången.
Ansvarig utgifvare: V:m Byström.
Herman Byströms boktryckeri.
Tidningens byrå: Mellangatan nr 24.