Sällsk. G. G.

fortsatte i torsdags sitt från den 16 okt. sist. år ajournerade sammanträde, som var tämligen talrikt bevistadt.
Till ordförande återvaldes ingeniören C. M. Strömberg äfvensom kaptenen E. A. Gardell till vice ordförande och d:r O. Rosman till kassaförvaltare; till sekreterare nyvaldes kaptenen V. Belfrage.
Redaktör V. Byström och handl. N. Nilsson blefvo utsedde till revisorer.
I afseende på sällskapets ekonomiska ställning, tillkännagaf kassaförvaltaren, att det ledsamma förhållande inträffat, genom tändsticksfabriksbolagets fallissement, att 1000 kr. för aktier "tillsvidare" kunna anses såsom förlorade, ochatt 500 kr. för obligationer i samma bolag blifvit, genom rådhusrättens utslag fråndömde förmånsrätt; men hade kassaförvaltaren erlagt vad mot domen för att i hofrätten sökt tillvinna sällskapet ett gynsammare domslut, som också antages blifva slutliga resultatet i denna högst vigtiga fråga.Gotlands Tidning
Lördagen den 13 januari 1883
N:r 4.
24:e årgången.
Ansvarig utgifvare: V:m Byström.
Herman Byströms boktryckeri.
Tidningens byrå: Mellangatan nr 24.