Postkommunikationen

häremellan och fastlandet kommer, enligt af k. poststyrelsen utfärdad kungörelse, att under vintertiden från februari månads ingång och hädanefter fortgå tre gånger i veckan med ångaren SOFIA. Denna utsträckning i tiden postförbindelsen kan naturligtvis ej annat än med erkänsla mottagas; men åtgärden blir blott en halfmessyr, om icke landtpostföringen inom ön desslikes ökas till tre gånger i veckan, hvartill landtbefolkningen bör ega lika stor rätt som stadens innevånare. Man har derför antagligen att snart motse äfven denna tidsenliga förbättring i våra inre postförhållanden.



Gotlands Tidning
Onsdagen den 17 januari 1883
N:r 5.
24:e årgången.
Ansvarig utgifvare: V:m Byström.
Herman Byströms boktryckeri.
Tidningens byrå: Mellangatan nr 24.