Rättegångs- och Polissaker.
Rådhusrätten den 15 jan.

Seglationsbrott.
Somvittnen intygat att skepparen Carlsson från Kappelshamn under resa från Göteborg till hemorten anlöpt Köpenhamn och der ombordtagit jemte ankare och kettingar 12 k:r spirituosa, som insmugglats till Bläse samt icke gjort hos tullkammare anmälan om förlusten af ankare och kettingar, så yrkade åklagaren t. f. tullkontrollören Hesselqvist, att Carlsson måtte åläggas utgifva lastpenningar efter fartygets drägtighet 35,57 ton med 14 öre pr ton och böta för oloflig införsel af spirituosa.
Utslag afkunnas den 22 dennes.

En vexelaffär.
Handl. Alfr. Bastman i Stockholm har numera blifvit innehafvare af den vexel som handl. C. J. Ohlson härstädes utgifvet för köp af de beryktade linnevarorna, ehuru vexeln förut blifvit protesterad. Som bekant har kringresande handl. H. Roterosen af rådhusrätten ansetts dervidlag handlat bedrägligt, hvarför Ohlson frikänts från betalningsskyldighet. Bastman har emellertid instämt Ohlson för att erhålla liqvid. Den senare bestridde naturligtvis krafvet på grund af rådhusrättens dom.
Målet uppsköts.

För våld
dömdes arb. Gustaf Rörfelt att böta 10 kr.

Frikänd
blef hustru Johanna Carlström i lördags, sedan medicinalstyrelsen i sitt utlåtande förklarat henne varit otillräknelig vid det tillfälle då hon försökte afdagataga sitt minderåriga gossebarn.Gotlands Tidning
Onsdagen den 17 januari 1883
N:r 5.
24:e årgången.
Ansvarig utgifvare: V:m Byström.
Herman Byströms boktryckeri.
Tidningens byrå: Mellangatan nr 24.