Oundgängligen nödvändigt begränsa trafiktillstånden.

Länsstyrelsen i Visby avstyrker hos k. m:t av lantbrukaren R. Pettersson i Västerväte anförda besvär över länsstyrelsens beslut 24 okt. 1934 att avslå hans ansökan om tillstånd till länstrafik för personbefordran med station i Väte socken.
För att för såväl trafikutövarna som trafikanterna åvägabringa så tillfredsställande förhållanden som möjligt torde det enligt länsstyrelsens mening få anses oundgängligen nödvändigt, att trafiktillstånden begränsas och regleras i den omfattning, som å ens sidan giver trafikutövarna möjlighet att vinna en rimlig och jämn bärgning och å andra sidan tillgodoser den trafikerade allmänhetens berättigade anspråk och behov av trafikmedel. Med tillämpning av denna norm torde det antal trafiktillständ, som nu finnes inom det begränsade område, varom här är fråga, få anses helt täcka behovet av trafikmedel. Tillkomsten av ytterligare en trafikbil för personbefordran torde med säkerhet komma att öka konkurrensen till skada för samtliga trafikutövare inom orten. (H. B.)Gotlands Allehanda
Måndagen den 31 December 1934
N:r 304