Landsbygden.

HELLVI, 29 dec.
Årets sista ordinarie sammanträde med Hellvi kommunalfullmäktige hölls härstttdes i går kväll under ordinarie ordf. Knut Håkegård ordförandeskap, varvid bland annat förekom:
Fastställdes arvoden åt kommunens förtroendemän. Till ledamöter i taxeringsnämden för 1935 valdes förman E. Persson, Smöjen, hem.-Ag. H. Stenberg, Hemmungs, och arbetaren V. Karlsson, Viflings med bokhållare E. Lerberg, Längers, hem.-fig. A. Klaudelin, Kännungs, och arb. J. Söderberg Längers, som suppleant. Att biträda med virkestaxeringen valdes H. Stenberg med A. Klaudelin till suppl.
Till ledamöter i fattigvårdsstyrelsen för 4 kr återvaldes A. Klaudelin, Känna igs, arb. G. V. Vikström, Sudergårda, och O. Vesterlund Kännungs, med Aug. Bodin, Viflings, mr. Nilsson, Lilla Ihre, och Sten Johansson, St. Olofsholm, till suppl.
Till ledamöter i barnavårdsnämden för 4 år omvaldes J. Olofsson, Viflings, och nyvaldes G. Blomberg, Narrgårda, med M Bäckström, Viflings, och Ingrid Pettersson, Sudergårda, till suppl. Vics ordf. i nämden blev J. Olofsson.
Revisorer i kommunalkassan, fattigvårdskassan, barnavårdsnämden och Ruthströmska fonden blev förman Axel Ekström, Smöjen, och kontorist E. Ljungberg, Lörje, med lots Ax. Vallin Doch form. E. Persson till suppl. Revisomer av skolans och församlingsbibliotekets räkenskaper blevo Ax. Vallin och Em. Eriksson, Kyllej, med E. Ljungberg, Lörje, och J. Carlsson, Viflings, till suppl.
Kommunal revisor att granska lagen Lörje Framtids kassa blev Ax. Vallin, Kylley, mede K. Håkegård till suppl.
Beslöts att tillsätta en särskild hälsovårdsnämd med hr Emil Ringdahl som ordf. uch till ledamöter O. Sandberg, Sudergårda, och A. Andarsson, Kännungs. Den sistnämde valdes även till vice ordf. Suppleantar blevo P. Falk, Kännuns, G. V. Vikström, Sudergårda, och J. Södbrberg, Längers. Att fungera som ordf. i nya fullmäktige tills ny ordf. utsetts valdes K. Håkegård.
Beslöts att höja polismannens ersättning får bilresor i distriktet och vidare beslöts att förnya kontraktet med Lärbro kommun om vårdplats å ålderdomshemmet.
Efter sammanträdet uttalade ordf. Håkegård sitt tack till avgående ledamöter fullmäktige för gott samarbete.Gotlands Allehanda
Måndagen den 31 December 1934
N:r 304