Landsbygden.

GERUM, 27 dec.
Årets tredje ordinarie kyrko- och kommunalstämmor har i dag under talrik tillslutning av deltagare hållits i skalan under ledning av resp. Elis Nilsson och Emil Johansson.
Vid kyrkostämman, som hölls först, valdes som ravisarer för kyrkan och skolans räkanskaper under år 1935 Viktor Obafsson, Ejmunds, och Josef Johansson, Likmunds, med Ragnar Larsson, Mickalbys. som suppleant. Vid fyllnadsval ger en ledamot i kyrkorådet, som avsagt sig uppdraget, valdes för 1 år Artur Jacobsson, Hägvalds. Under samma tid och av samma orsak invaldes i skolrådet Birger Jacobsson, Kullands.
Vid den dårpå följande kommunalstämman föredrogs kommunalnämdens restlängd å oguldna kommunalutskylder, upptagande allenast ett fall, vilket beslöts skulle lämnas till vederbörlig indrivning. Som revisorer för den borgrliga kommunens räkenskaper omvaldes Ragnar Larsson, Mickelbys, och Patrik Smitterberg, Stenbjers. Suppleanterna omvaldes. Revisor i barnmorskedistriktet blev Ragnar Larsson med Patrik Smitterberg som suppleant. I löner och arvoden åt kommunens befattningshavare beviljade stämman i likhet med föregående år 40 kr. till skrivmaterial och skrivhjälps åt kbmmunalstämmans ordf. Kommunalnämdens ordf. bevilja des oförändrat belopp men 80 kr., varjämte han i egenskap av hälsovåmsnämdens ordf. tillerkändes ett belopp av 30 kr. för år 1934 och samma ersättning för år 1935. Ordf. i fattigvårds- och barnavårdsnämden vilka befattningar man beslöt sammanslå fr. o. m. nyåret, skulle erhålla en lön av 25 kr., pensionsnämn ens ordf, 10 kr., bibliotekarien 10 kr. Taxeringsnämdens ledamöter tillerkändes 2 kr. pr dag.
Vid de därå följande valen nyvaldes till kommunalstämmans ordl. efter den föregående som avsagt sig återval, folkskoll. Filip Åkerman. Vice ordf, blev Artur Jacobsson, Hägvalds. Såsom ledamöter den sammanslagna fattigvår- och barnavårdsnämden invaldes medelsts sluten omröstning: Alb. Jacobsson, Smitts, ordf., Gustav Sjöberg, Ejmunds, vies ordf. Osk. Häglund, Utvede, Fanny Sjöberg, Ejmunds Emil Johansson, Botes, och
Artur Lindgren, Likmunds. Supppleanter blevo Charles Johansson, Likmunds, Axel Jacobsson Kullands, Jach Hildur Åkerman. skolan. Till ledamöter i biblioteksstyrelsen omvaldes Viktor Olatsson och Harald Jacobsson samt nyvaldes folkskall. Åkerman. Till kommunombud vid 1935 års vagståmmor valdes Artur Jacobsson, Hägvalds, vilken ävan invaldes som kommunens representant i Duckarve barnmorskedistrikts styrelse. I taxeringsnämaen omvaldes H. Ganström och Elis Nilsson, Smitts, samt nyvaldes Emil Johansson, Botes. Såsom deras ersättare valdes i nämnd ordning Filip Åkerman. Karl Sjöberg, Smitts, och Birger Jaocbsson, Kullands. Valet försiggick medelst gluten omröstning. Som överförmyndare inom distriktet valdes Aug. Bolander, Håxarve i l ardhiem, mad Ragnar Larsson, Mickelbys, såsom ersättara. Hundskatten beslöts skall i likhet med föregående år utgå med 10 kr, pr djur. De därigenom influtna menlien skulle tillfalla biblioteket ram gett belopp av 40 kr. Aterstaden skulle användas till premier för kråkors dödande, därvid skottpengar per djur skall utgå med 25 öre så långe beloppet räcker. Stämman beviljade även ett bidrag till bostadsförbättring i enlighet med yen ansökan från hälst vårdsnämden.
I fråga om sättet och tiden för stämmors kungörande och hållande beslöts att förutvarande ordning skulle gälla.Gotlands Allehanda
Måndagen den 31 December 1934
N:r 304