Flygplanskryssaren Gotlands utrustning

och provturer fortgå alltjämt, och ännu har icke fartyget övertagits av staten, d. v. s. flottan. Jämfört med sbbrmakternss hangarkryssare är ju Gotland med sina 4,500 ton kanske icke i storlek så mycket att skryta över, men i kvalitet ligger den, enligt den internationella sakkunskapen, vida över det mesta som på senare tid producerats av marina nybyggen. Liksom den tyska kryssaren Deutschland och dess efterföljare blivit små underverk av vad man kan prestera, når man är tvungen, så är också Gotland det på sitt sätt. Tyskarna tvingades av Versaillesfredens bestämmelser till inskränkning av tonnagets storlek, men de gjorde i stället en tekniskt för att inte säga försvarsvetenskapligt utomordentlig kryssare, som väckte hela världens beundran och i vissa fall även oro. Gotland har av andra orsaker — främst ekonomiska och något Litet försvarsolustiga — fått sin begränsning, men, som direktör Hammar vid Götaverken just framhåller den har blivit ett tekniskt underverk, ja en sensation. Hår har man samlat de basta erfarenheter från ute och hemma. Till ingeriörsarbetena ombord på Gotland höra detaljer, som aldrig förr skapats i vårt land. Genom detta bygge ha våra inneniörer på skilda områden fått »fresta» fram saker, som man eljest icke skulle haft tillfälle att ge sig på. Betydelsen härav år tvåfaldig. Först ha vi här hemma fått lära oss ytterligare nytt och sedan ha våra ingenjörer att uppvisa för utlandet prestationer, som kunna vara till gagn för dem och landet i den stora konkurrensen ute på världsmarknaden.
Ännu ligger Gotland under handelsflaggan, men det torde icke dröja sa länge förr än flottats, tar hand lam fartyget och den tretungade flaggan kommer att blåsa ombord. Befälet har redan övertagits av kommendörkapten K. G. Rudberg och flottans falk har påmönstrat fartyget.Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 september 1934
N:r 209