Borgenärerne

uti herr C. A. Cleves konkurs, kallas härmed att sammanträda å Angelbos gästgifvaregård den 24:de januari kl. 12 middagen, för att höras och besluta i åtskilliga konkursboet rörande frågor, såsom gäldenärens underhåll, kalkbrukets och jordbrukets drifvande m. m.
Bläse i Fleringe 10 jan. 1883.
GODEMÄNNEN.Gotlands Tidning
Lördagen den 20 januari 1884
N:r 6.