Tillkännagifvanden.

Uti Visby stad och på dess område boende egare eller innehafvare af hundkreatur skola författningsenligt före denna månads utgång erlägga för innevarande år beslutad hundskatt med fem kronor för hvarje hundkreatur och hålles för uppbörden häraf uppbördskontoret, 1 tr. upp i rådhuset, öppet tisdagen den 30 och onsdagen den 31 dennes kl. 4-5 eft.-m., och erinras, att underlåtenhet af förbemälde skatts erläggande medför ej allenast böter enligt lag, utan äfven skyldighet att betala dubbel sådan skatt.
Visby Rådhus den 17 januari 1883.
MAGISTRATEN.Gotlands Tidning
Lördagen den 20 januari 1884
N:r 6.