Fartygsförsäljning.

Briggen L'loyds, bygd af ek och furu på kravel och mätande 150 registertons, med segel och öfriga inventarier, försäljes genom offentlig auktion, som kommer att förrättas på norra sidan af Skeppsbron här i staden, onsdagen den 31 innevarande januari månad kl. 12 på dagen; kunnande betalningsvilkoren blifva lämpade efter reel köpares be??ämlighet.
Inventarielistan finnes tillgänglig på herr konsuln och riddaren Rudolf Cramérs kontor härstädes; och lemnas hvarjehanda underrättelser, vidkommande ifrågavarande försäljning, på samma ställe.
Fartyget är liggande här i Visby hamn, der det af spekulanter kan beses.
Visby den 18 januari 1883.
Auktionskammaren.Gotlands Tidning
Lördagen den 20 januari 1884
N:r 6.