Laxfisket

härutanför kusten har visat sig alltmera gynsamt. - Ledsamt är likväl, att det lyckats en enskuld man tillegna sig monopol på fångsten, så att, då han betalar fiskrarne 70 öre pr skålp. han nu höjt försäljningspriset till afnämare i staden till 1 kr. 10 öre skålp., alla monopol äro förhatliga och detta så mycket mera som det bidrager att stegra priset på ett födoämne. Vi förmoda för den skull, att vår städse vakna köpmannakår icke låte ett så oförsynt monopol existera för framtiden.Gotlands Tidning
Onsdagen den 24 januari 1884
N:r 7.