Rättegångs- och Polissaker.
Rådhusrätten den 22 jan.

Tvegifte. Det långvariga målet mellan åklagaren, stadsfiskal Janson och mosaiske trosbekännaren, handlanden Hirsch Rosenblatt, om tvegifte, har nu avancerat så långt att parterne öfverlemnat detsamma till rättens afgörande, sedan nu underrättelse hitkommit att rabbinen Stockholm ansett att mosaiske trosbekännare, som blifvit svenske undersåter, äfven böra vara underkastade svensk lag. Ytslag i detta märkliga mål blir den 5 nästk. mars.

Tjufkompaniet August Ferdinand Brusell och Johan Emil Pettersson har nu återigen låtit höra af sig. Den 18 sistl. dec. hade de från utköraren Lindgren, som med sin vagn hållit utanför stadshotellet, tillgripit fem halfbuteljer öl, från en vagn i handl. Lindgrens gård en butelj kognak och en butelj bränvin, från fru Belfrage vid Adelsgatan en termometer samt från en vagn i handl. Stenbergs gård en butelj punsch och 7 skålp. socker. Det stulna hade hemburits till Brusells. Fadern till Pettersson hade sjelf för polisen angifvit de vanartige ynglingarne, sedan han hos Brusell sökt och anträffat sin son, äfvensom spckret och spirituosan. Brusell är snart 18 år och icke konfirmerad samt Pettersson 14 år. Begge äro kände för särdeles tilltagsne och djerfve tjufvar.

Fylleri och oljud. Slagtaren O. Öllander hade under sista mantalsskrifningen i berusadt tillstånd uppfört sig på ett högst opassande sätt, hvarigenom förrättningen blifvit störd. Han dömdes att böta tillsammans 25 kronor.
- Arb. Carl Rörfelt fäldes att böta för oljud 10 kr. och för fylleri 5 kr.
- För fylleri under sistl. juldag kl. 9 på morgonen dömdes ynglingen Hjalmar Lundberg att böta 10 kr.

För våld å en stationskarl vid jernvägen dömdes muraren Johan Holmgren att böta 10 kr. och för fylleri 5 kr. samt ersätta en sönderrifven rock med 2 kr.

För barnamord har, som förut nämts, häktats ogifta Vendla Maria Augusta Hansson från Buttle. I torsdags hölls förhör med henne inför norra häradsrätten, då hon under häftig gråt erkände sig hafva i november födt ett foster, som skulle ha saknat lif, hvarefter hon inlagt det i ett skrin. Efter någon tid började liket att öfvergå till förruttnelse, då hon uppbränt detsamma samt nedgräft askan i kyrkogården. Som vittne hördes kyrkoherden i församlingen. Denne berättade, att hon, på uppmaning att bekänna, sagt betviflat denna uppgift i anseende till hennes sväfvande uttryck. Barnmorskan förhördes äfven och untygade, att barnet åtminstone innan födelsen haft lif. Den häktade är född i Buttle 1852. Med fadren till barnet hade hon varit bekant i elfva år och förut haft med honom ett barn som aflidit i Stockholm, dit hon flyttat när hon kände sig skola föda. Efter kort tid hade hon åter flyttat till Gotland. Detta hade händt för nio år sedan. Åklagaren begärde uppskof, som villfors och skulle den tilltalade fortfarande förvaras i häktet.

Stölder med inbrott. I slutet af förliden och i början af denna månad föröfvades två gånger inbrott i Augusta Mellins salubod i Lummelunda, hvarvid tillgripits tobak och penningar. Såsom misstänkt härför häktades och införpassades den 7 dec. till cellfängelset ynglingen Sven Andersson. Vid ransakning med honom i torsdags erkände han sig hafva föröfvat dessa stölder i sällskap med ynglingen Lars Oscar Carlström; men denne påstod sig vara alldeles oskyldig härtill. På grund af åtskilliga besvärande omständigheter blef emellertid äfven Carlström häktad. Ynglingarne äro endast 17 år gamla, af hvilka den förre är från Skåne.Gotlands Tidning
Onsdagen den 24 januari 1884
N:r 7.