För uppbärande

af sistlidne års krono- m. fl. utskylder uti Visby stad och lösen för samma års tionde till presterskapet från staden och landsförsamlingarne komma uppbördsstämmor att hållas i uppbördskontoret på rådhuset nedanskrifne dagar innevarde år, näml.
Februari den 6 med Strandroten och Norrotens 1:sta qv.
Februari den 7 med återstoden af Norderroten.
Februari den 8 med S:t Hansroten och Klinterotens 1:sta och 2:dra qvarter.
Februari den 9 med sistnämde rotes 3:dje och 4:de qvarter.
Februari den 10 med utom staden boende och öfriga dithörande personer.
Förrättningarne börja kl. 3 eft.-m.
De skattskyldige åligga, att på ofvannämda tider sina utskylder oafkortadt erlägga vid det äfventyr gällande författningar stadga.
Visby rådhus den 17 januari 1883.
MAGISTRATEN.Gotlands Tidning
Lördagen den 27 januari 1884
N:r 8.