Egendoms-Agentur.
Byrå, Södra Kyrkogatan n:r 22.

Undertecknade få härmed tillkännagifva, att vi, efter uppmaning från flera håll, upprättadt en Egendoms-agentur, der uppdrag för försäljningar och inköp af såväl Landt- som Stadsfastigheter emottagas och förmedlas. Genom vidsträckta relationer, i förening med språkkunskap, äro vi sata i tillfälle att kunna bereda vår kunder det möjligast bästa gagn. De till försäljning lemnade och beskrifna egendomarne blifva sålunda annonserade ej allenast i svenska, utan jemväl, der så önskas, i danska, tyska och andra länders tidningar. Uppdrag med tydliga beskrifningar och vilkor emottagas å byrån alla dagar. Förfrågningar besvaras med omgående post.
Visby i januari 1883.
L. Arweson & C:o.Gotlands Tidning
Lördagen den 27 januari 1884
N:r 8.