Tryckfrihetsåtalet.

Om måndag förekommer det af oss förut omnämda rättegångsmål, som stadsmissionären Youngberg väckt mot vår utgifvare hr V. Byström. - Vi omnämde i förra lördagsnumret i största korthet denna eminenta sak, och vår kolleka på platsen, Gotlands Allehanda, har äfven skyndat att, men på sitt vanliga sätt, redogöra för sin publik derom.
Gotlands Allehanda har nämligen icke omnämt egentliga orsaken hvarigen åtalet blifvit väckt, eller Youngbergs yttrande på predikstolen: "Tidningspressen är en mäktig häfstång i satans tjenst;" - deremot har G. A. fäst uppmärksamheten på ett yttrande, som förekommer i slutet af vår notis och som endast är ett hänvisande till en för längesedan i tidningen gjord reflexion om ett, enligt vår åsigr, alltför högt beräknadt arvode.
In medio consistit virtus!Gotlands Tidning
Lördagen den 27 januari 1884
N:r 8.