Proklamasammanträdet

i källarmästaren P. Malmqvists konkurs förekom i torsdags, dervid godemännen grosshandlaren I. B. Möller och bryggaren Lorens Vedin utsågos till sysslomän.
Godemännens berättelser, angående orsaken till gäldenärens iråkade obestånd föredrogs och framhölls vid bedrifvandet i två år af rörelsen i D. B. V:s paviljong, samt i saknad af erforderligt rörelsekapital åsamkat sig ränteersättningar till några borgenärer, som betydligt minskat påräknade behållningen, dels och, att s- k- stadshotellet, genom opraktisk och otidsenlig inredning tvungit innehafvaren hålla en vida större tjenstpersonal än eljes behöfligt varit, hvilket allt, jemte för sådan rörelse ogynsamma förhållanden i öfrigt här på platsen, bidragit att icke lemna gäldenären inkomster motsvarande hans uppoffringar och arbete. Inga skäl förefinnas, att svek eller oredlighet föreligga.Gotlands Tidning
Lördagen den 27 januari 1884
N:r 8.