Från sjön.

Förolyckad med man och allt är troligen skonerten Maria, hvilken afgick från Stockholm i slutet af oktober förlidet år till Ipswich vid Kanalen. Fartyget har nämligen icke hörts af sedan dess utlöpande från Stockholm. Maria innehade last af hafre för grossh. Erik Öhmans räkning.
- Skeppet Christina, kapten M. Kindberg, anlände hit torsdags natt med salt från S:t Ybes. Kaptenen angjorde hamnen utan lots, ehuru mörker och disig luft rådde.
- Till Köpenhamns redd ankom den 13 dennes ångaren Lord Derby från Newcastle på resa från Reval med en last af spanmål. Vid Gotland hade ångaren som bekant varit på grund, men har med tillhjelp af bergningsångaren Poseidon kommit flott mot en bergningslön af omkring 153,800 kronor. Ångaren skall undersökas af dykare och derefter fortsätta resan.
- Om tyska ångfartyget Helene Burchard, hemma i Rostock och fördt af kapten Alwardt, som den 1 sistlidne december afgick från Norrköping med last af hafre, saknas alla underrättelser, hvadan det är antagligt att fartyget gått förloradt med man och allt.Gotlands Tidning
Lördagen den 27 januari 1884
N:r 8.