Tryckfrihetsåtalet

mot vår utgifvare förekom inför rådhusrätten i måndags.
Käranden visade sig icke sjelf, utan hade han till ombud utsett v. häradsh. K. Herlitz; svaranden, redaktör V. Byström, var personligen tillstädes.
Efter stämningens uppläsande gjorde svaranden den invändningen, att afskriften, som blifvit honom tillstäld, ehuru till riktigheten bestyrkt, likväl var otillförlitlig, i det att, ehuru originalet innehöll orden tjensteman i tjensten bestyrkta afskriften dock återgifver dessa ordalag sålunda: tjenstovan i tjensten. Svarandens i följe deraf gjorda hemställan, huruvida han kunde anses skyldig att på grund af en sådan oriktig handling, ingå i svaromål, blef af rätten afslagen, öfver hvilket beslut svaranden anmälde missnöje.
Kärandens ombud återtog å sin hufvudmans vägnar de ansvarsyrkanden, som hade afseende på vårt återgifvande af kärandens yttrande å predikstolen rörande tidningspressen; men med en svada öfverglänsande sin hufvudmans, kastade han sig muntligen öfver senare delen af stämningspåståendet, eller vi skulle hafva abtastat käranden för tillgrepp.Gotlands Tidning
Onsdagen den 31 januari 1883
N:r 9.