Rättegångs- och Polissaker.
Rådhusrätten den 29 jan.

För stöld af en ketting, 28 fot lång och tillhörig hamnen, stodo tilltalade smederna Joh. P. Engström och Joh. R. Eklöf. Som de nekade blef målet uppskjutet för bevisning.

Djurplågeri. Fiskaren Chr. Carlsson från Lickershamn hade tilltalats för att hafva användt till körslor en häst, som haft ett öppet sår i venstra lokstaden. Han bedyrade under lifliga åtbörder att han var den ömmaste husbonde mot sina kreatur och att han icke gjort sig skyldig till den åtalade förseelsen; man det oaktadt intygade två poliskonstaplar, att han på torget haft en med öppet sår behäftad häst samt att det icke var första gången detta händt. Häremot protesterade svaranden på det högsta, men af våra anteckningar se vi, att han för liknande förseelse den 19 juni förl. år dömdes till 10 kr. böter. Äfven nu fäldes Carlsson att böt 10 kr.

Goda vänner. Skräddaren Lyander hade stämt enkan Vesterlund för ärekränkning, men som ingen af parterna kom tillstädes, är det att förmoda att de åter blifvit goda vänner.

För fylleri och skadegörelse å en skylt var ynglingen Axel Linnersson tilltalad. Målet uppsköts för bevisning, enär avaranden nekade.

Lysning efter sin man, urmakaren Nils Emil Erlandsson, hade som förut nämts hustrun begärt skulle utfärdas genom rättens försorg, men denna kunde icke på hustruns anförda skäl medgifva den äskade efterlysningen.

Svea hofrätt har fastställt Visby rådhusrätts dom den 8 sistl. maj, hvari handl. C. Strömbeck är ålagd att med ed betyga sig icke hafva gifvit befallning om en decimalvågs reparation genom justeraren kapteh. V. Svensson.Gotlands Tidning
Onsdagen den 31 januari 1883
N:r 9.