I mejerifrågan

hölls i går ett nytt sammanträde för ett bolags bildande. Till ordförande utsågs sakföraren Stenmark. Det nu tryckta förslaget till bolagsregler ansågs icke ånyo behöfva genomgås förrän bolaget blifvit konstitueradt. Egentliga diskussionen utspann sig om isbehofvet i Visby; men sedan en del närvarande bidraga med iskörning och anskaffande af sågspån, enades man till slut i denna fråga.
Någon interimstyrelse valdes icke, enär föreskrifvet antal aktier icke ännu blifvit tecknadt; dock vore flera listor ännu ute, hvarför godt hopp förefinnes att få ett sådant för hela Gotland gagneligt bolag tillstånd. Deremot förstärktes de komiterade med hrr J. N. Osterman och J. Jakobsson Kyrkljufves.
Nytt sammanträde skulle utlysas till fjorton dagar härefter.
Till slut yttrade hr Stålhandske å Vible några ord, hvari han lade Gotlands jordbrukare på hjertat, att de först och främst skulle väl sköta sin ladugård, ty här behöfves minst 20,000 kor till de förut varande, för att landet i detta hänseende skulle kunna komma någon så när i jemförelse med andra provinser i Sverige. Ehuru jag, sade tal., emottagit en af de sämsta egendomar å Gotland, kan jag icke fullt jemförlig med de bästa provinsers i det öfriga Sverige. Men hela orsaken ligger deri, att gotländingen är för trög och för mycket fasthåller vid gamla inrotade vanor såsom att hafva granna. ståtliga hästar, men dåliga och eländiga kreatur i sin ladugård. Skulle detta fortfara, då är det aldrig värdt att tänka på landets förkofran, utan i stället vända sitt land ryggen och resa till ett annat.
Hvad som mest förundrar oss är, att ingen af våra större egendomsegare äro intresserade af ett större mejeribolags bildande här på ön och ej heller med råd och dåd vill med sin erfarenhet bidraga till en lycklig lösning af förevarande fråga, utan helt enkelt lyser med sin frånvaro vid sammanträdena.
Sammanträdet var temligen talrikt besökt.Gotlands Tidning
Lördagen den 3 februari 1883
N:r 10.